Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

 

Nawigacja

Aktywna tablica

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieliw zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

Nasza szkoła, przystąpiła do programu i otrzymała przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł + 3500zł - dofinansowanie z UM KUTNO (łączny koszt 17 500zł), na zakup pomocy dydaktycznych - w przypadku naszej szkoły: dwóch tablic interaktywnych i projektorów wraz z nagłośnieniem.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu był realizowany przez cele szczegółowe:

 1. rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

 2. kształtowano kompetencje społeczne i twórcze uczniów, w tym umiejętność pracy zespołowej;

 3. rozwijano postawę kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

 4. wspierano innowacyjne metody pracy;

 5. wykorzystano w praktyce szkolnej zastosowania różnych konfiguracji pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udział w Programie, szkoła realizowała następujące zadania:

 1. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

 2. zespół nauczycieli matematyki uczestniczył w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

  • zorganizowano w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

  • dzielono się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli przykładów dobrych praktyk;

 3. wykorzystywano TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu (od listopada).