Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

 

Nawigacja

Klauzula informacyjna RODO


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, adres: ul. Wł. Jagiełły 6, 99-301 Kutno, REGON 001070630, NIP 7751062560, tel. 24 253 64 25, 253 63 68, www. sp9kutno.edupage.org., adres e-mail: sp9@edu.kutno.pl.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, jako Administrator danych osobowych, informuje, iż:

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-realizacji procesu kształcenia,

-dokumentacji przebiegu nauczania,

-wykonywania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.

2. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego Administratora.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty jest obligatoryjne.

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty.

7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

8. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie stosuje na swoim terenie zewnętrzny monitoring wizyjny w trosce o dbałość o mienie szkoły.

10. Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie jest dostępny pod nr telefonu: 24 253 64 25, 253 63 68 lub adresem mailowym: sp9@edu.kutno.pl