• Klauzula RODO    • RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

     Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, adres: ul. Wł. Jagiełły 6, 99-301 Kutno, REGON 001070630, NIP 7751062560, tel. 24 253 64 25, 253 63 68, www. sp9kutno.edupage.org., adres e-mail: sp9@edu.kutno.pl.

     Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, jako Administrator danych osobowych, informuje, iż:

     1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

     -realizacji procesu kształcenia,

     -dokumentacji przebiegu nauczania,

     -wykonywania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.

     2. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego Administratora.

     3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty jest obligatoryjne.

     4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

     5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

     6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty.

     7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

     8. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 przysługuje Państwu:

     1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

     3) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

     4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

     5) prawo do wniesienia sprzeciwu;

     6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     9. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie stosuje na swoim terenie zewnętrzny monitoring wizyjny w trosce o dbałość o mienie szkoły.

     10. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie jest p. Iwona Szcześniak

     11. Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie jest dostępny pod nr telefonu: 24 253 64 25, 253 63 68 lub adresem mailowym: sp9@edu.kutno.pl

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2944991
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie
   • sp9@edu.kutno.pl
   • telefon/fax (24) 253-63-68; 253-64-25
   • 99-301 Kutno, ul. Wł. Jagiełły 6
   • 7.30 - 15.30
 • Galeria zdjęć

  • Szalony Tydzień w kl. I - III
  • Jesteśmy w Finale Wojewódzkim "Gier i zabaw"
  • Drugoklasiści na Planecie Złotówka
  • "Tłusty czwartek" w świetlicy
  • Święto Patrona Szkoły kl. 4 - 8
  • Turniej rycerski klas II i III
  • Gromada Zuchowa w Oporowie
  • Paczka od Zuchów z okazji Dnia Myśli Braterskiej
  • Dziewiątka mistrzem powiatu ,,Gier i zabaw"
  • Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
  • Dzień Otwarty Szkoły
  • Powiatowy konkurs informatyczny "Wygraj Niepodległą" rozstrzygnięty